Patronaty‎ > ‎

Fundacja

CELE STATUTOWE FUNDACJI

„KOBIETY NAUKI - POLSKA SIEĆ KOBIET NAUKI"

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1.     Inicjowanie i propagowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania karier polskich naukowczyń oraz promocji wyników badań polskich badaczek.

2.     Popularyzacja nowoczesnych technologii jako narzędzi wykorzystywanych w badaniach naukowych oraz jako kanałów popularyzacji wiedzy.

3.     Rozwój i współpraca w zakresie nowoczesnych metod kształcenia i edukacji cyfrowej oraz upowszechnienia umiejętności cyfrowych.

4.     Rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania różnic w zakresie awansu i karier zawodowych kobiet i mężczyzn

5.     Działalność na rzecz naukowczyń oraz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wydawnicza, kulturalna.

6.     Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

7.     Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej partycypacji w debacie publicznej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.     Działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

2.     Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

3.     Rzecznictwo interesów środowiska kobiet-uczonych.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

----------------


KRS: 0000451184

Regon: 122786470

NIP: 945-217-23-42

Konto Fundacji: BGŻ 43203000451110000002502610

-----------------

Organami Fundacji są Zarząd i Rada

Skład Zarządu:


1) dr Marta du Vall - prezeska Fundacji

2) dr Marta Majorek - wiceprezeska Fundacji

3) dr Justyna Wojniak - członkini Zarządu Fundacji


Skład Rady:


1) dr Anna Frątczak - przewodnicząca Rady Fundacji

2) dr Ewa Czerwińska - Jakimiuk - członkini Rady Fundacji

3) dr Anna Wojnarowska - członkini Rady Fundacji

Podstrony (1): Wspierają nas
Comments